گروه آزمایشات

لیست گروه آزمایش T

TIBC Total Lipid
Total Bile Acid Total galactose
Transferin Troponin I
Troponin T TSH(Hypothyreose)
TB Ab-IgA (CSF) TB Ab-IgG (CSF)
TB Ab-IgM (CSF) Toxo (IgG)(IFA)
Toxo Ab (IgG) (IFA) Toxo Ab (IgG)(IFA)
Toxo Ab (IgM) (IFA) Toxo G CSF
Toxocara Ab (Ig M) Toxocara Ab (IgG)
Toxoplasma Ab (IgG) Toxoplasma Ab (IgM)
Toxoplasma Ig G Avidity Thyroxine binding globuline
T3 T3 Resine Uptake
T4 Testosterone (ECL)
Thyroglobin TSH
Therapeutic Drug Monitoring Topiramat Level
TB PCR TB Blood
Treponema pallidum PCR Type HPV
Tyrosine (HPLC) TUMOR MARKERS
TNF-Alpha TOXICOLOGY
Thin Tuberous Sclerosis
Tyrosinemia NGS